Obchodní podmínky

Článek 1 – Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího

Prodávající: Mgr. Jan Čížek

Identifikační číslo: 87698153

Sídlo: tř. Svornosti 896/54, 779 00 Olomouc, Nová Ulice

Kontaktní adresa: Šlechtitelů 21/Blok B, 779 00 Olomouc

Telefonní číslo: +420 603 214 200

Webová adresa: www.loop-store.com

E-mail: info@loop-store.com

Provozovna 1: Vědecko-technologický park Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 21/Blok B, 779 00 Olomouc

Článek 2 – Vymezení základních pojmů a zkratek

Prodávající
Prodávajícím je Mgr. Jan Čížek, podnikatelem podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nezapsaný v obchodním rejstříku, jehož identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 1 těchto obchodních podmínek.
Prodávající je podnikatelem, tedy osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Kupující
Kupujícím je každá osoba, nerozhoduje, zda fyzická nebo právnická, která svým projevem vůle činí právní jednání směřující k uzavření smlouvy s prodávajícím.
Kupující může být spotřebitelem, nebo podnikatelem.
Spotřebitelemse rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Smlouva
Smlouvou se rozumí smlouva kupní, kterou mezi sebou v souladu s těmito obchodními podmínkami a všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření smlouvy uzavírají prodávající na straně jedné a kupující na straně druhé.

Zboží
Zbožím se rozumí hmotné, zastupitelné, movité věci nabízené ke zcizení (prodeji) prodávajícím na jeho internetových stránkách www.loop-store.com, kde je vymezen ucelený seznam (katalog) zboží, a také nehmotné, nehmatatelné věci spojené s duševním vlastnictvím (zpracované grafické návrhy určené k náhledu) za jejichž zpracování je vybírána nevratná finanční záloha.

Prostředky komunikace na dálku
Prostředky komunikace na dálku se rozumí technická zařízení, prostřednictvím nichž je kupující oprávněn adresovat prodávajícímu svoji objednávku a prodávající adresovat kupujícímu akceptaci této objednávky. Těmito prostředky komunikace na dálku příkladmo jsou internetové stránky prodávajícího, telefon, e-mail, datová schránka.

Občanský zákoník
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně spotřebitele
Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně osobních údajů
Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3 – Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím založená smlouvou uzavřenou mezi nimi na základě těchto obchodních podmínek a všeobecně závazných právních předpisů při prodeji zboží z katalogu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího www.loop-store.com.
 2. Tyto obchodní podmínky mohou být prodávajícím kdykoli jednostranně změněny. Změny obchodních podmínek ovšem nepůsobí retroaktivně, a nemají tak účinky k právům a povinnostem založených smlouvou uzavřenou před účinností změny obchodních podmínek.

Článek 4 – Sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy

Prodávající informuje kupujícího, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou má kupující smluvenou se svým poskytovatelem služeb elektronických komunikací (mobilní operátor, poskytovatel internetového připojení apod.),
 2. prodávající požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím zboží kupujícího, a to zpravidla ještě před odesláním zboží; prodávající nevylučuje možnost úhrady kupní ceny současně při převzetí zboží kupujícím, a to v případě odeslání zboží dobírkou nebo v případě osobního převzetí zboží kupujícím,
 3. předmětem uzavřené smlouvy není opakující se plnění,
 4. v případě, že je kupující spotřebitelem a smlouva se uzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím; podmínky a postupy kupujícího při odstoupení od smlouvy jsou blíže uvedeny v čl. 8 těchto obchodních podmínek,
 5. v případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu,
 6. za účelem mimosoudního vyřizování stížností kupujícího je kupující oprávněn informovat prodávajícího písemně i prostředky komunikace na dálku; prodávající a kupující dbají zvláštního zřetele, aby případné vzniknuvší neshody a spory byly řešeny smírnou cestou za vzájemné součinnosti prodávajícího a kupujícího,
 7. spory vzniklé ze smlouvy projednávají a rozhodují obecné soudy podle platných a účinných právních předpisů České republiky,
 8. dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti obchodu a služeb provádí živnostenský úřad příslušný podle umístění sídla (provozovny), tj. Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský; na uvedené orgány je kupující oprávněn obrátit se svojí případnou stížností proti prodávajícímu.

Článek 5 – Smlouva a její uzavření

 1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 2. Smlouvu je možné uzavřít na základě právního jednání kupujícího směřujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím (dále také jako „nabídka“ nebo „objednávka“), kterou je kupující oprávněn učinit písemně i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména vyplněním objednávkového formuláře dostupného na internetových stránkách www.loop-store.com.
 3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že zveřejněním katalogu zboží na internetových stránkách www.loop-store.com prodávající nečiní nabídku s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit, nýbrž jde o výzvu k podání nabídky, a smluvní strany tak vylučují aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Objednávkový formulář dostupný na internetových stránkách www.loop-store.com obsahuje veškeré informace o kupní ceně i nákladech na dodání zboží.
 5. V nabídce (objednávce) kupující specifikuje zejména konkrétní zboží z katalogu zboží prodávajícího dostupného na jeho internetových stránkách www.loop-store.com, množství zboží, způsob úhrady kupní ceny, způsob dodání (převzetí) zboží, náklady na dodání zboží a místo určení.
 6. Před odesláním nabídky (objednávky) prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do nabídky (objednávky) kupující vyplnil. Nabídku (objednávku) kupující odešle prodávajícímu kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“.
 7. Odesláním nabídky (objednávky) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito souhlasí.
 8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající nabídku (objednávku) přijme tak, že kupujícímu potvrdí přijetí jeho nabídky (objednávky). Prodávající je oprávněn přijmout nabídku (objednávku) kupujícího písemně i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (dále také jako „přijetí (potvrzení) objednávky“). V přijetí (potvrzení) objednávky prodávající uvede přesný výčet, druh a množství zboží, celkovou kupní cenu včetně DPH, náklady na dodání zboží, způsob odeslání zboží a termín odeslání zboží.
 9. Oznámí-li prodávající kupujícímu, že jím objednané zboží je druhem nebo množství nedostupné, je tento projev vůle prodávajícího odmítnutím nabídky (objednávky) kupujícího a kupující je oprávněn učinit nabídku (objednávku) novou.
 10. Smlouvou lze sjednat odlišná práva a povinnosti než uvedená v těchto obchodních podmínkách. V takovém případě mají odlišná ujednání ve smlouvě přednost před těmito obchodními podmínkami.

Článek 6 – Platební podmínky

 1. Cena za zboží (dále také jako „kupní cena“) je vždy uvedena v katalogu zboží prodávajícího dostupného na jeho internetových stránkách www.loop-store.com, a to vždy jako kupní cena včetně DPH.
 2. Kupní cenu je kupující oprávněn zaplatit prodávajícímu pouze způsoby, které jsou kupujícímu nabízeny při vyplňování nabídky (objednávky) na internetových stránkách www.loop-store.com, kterými jsou:
  1. platba v hotovosti při osobním převzetí zboží kupujícím v sídle, provozovně prodávajícího nebo na předem domluvené a oběma smluvními stranami schváleném místě
  2. platba v hotovosti přepravci při doručení zboží formou dobírky,
  3. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu 2300699158/2010, vedeného u Fio banka, a.s.,
  4. bezhotovostně prostřednictvím debetní či kreditní platební karty kupujícího
 3. Kupní cena je splatná nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí (potvrzení) objednávky, nebyl-li zvolen způsob zaplacení kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží nebo formou dobírky, v takovém případě je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu sděleného kupujícímu prodávajícím v přijetí (potvrzení) objednávky.
 6. Kupní cena při platbě předem zahrnuje náklady na přepravu zboží kupujícímu, balné a pojištění přepravy běžnou poštou. Kupní cena nezahrnuje doručení zboží na dobírku.
 7. Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické formě na elektronickou adresu kupujícího, příp. v listinné formě spolu se zbožím.

Článek 7
 – Dodací podmínky

 1. Zboží je kupující oprávněn si převzít osobně v sídle, provozovně prodávajícího či na oběma smluvními stranami předem smluveném místě, nebo je kupujícímu odesláno specializovaným subjektem s předmětem podnikání v oblasti zasílatelství (dále také jako „přepravce“).
 2. Konkrétní způsob dodání zboží a jeho převzetí je kupující oprávněn zvolitpouze z variant, které jsou kupujícímu nabízeny při vyplňování nabídky (objednávky) na internetových stránkách www.loop-store.com.
 3. Kupující je povinen při vyplňování nabídky (objednávky) uvést přesné místo dodání (dále také jako „místo určení“). Není-li místo určení uvedeno, má se za to, že místem určení je adresa trvalého pobytu nebo kupujícího, příp. fakturační adresa.
 4. Je-li zboží kupujícímu doručováno prostřednictvím České pošty, hradí poštovné i balné prodávající. Kupující je povinen uhradit poštovné v případě, že na emailovou adresu či telefonicky sdělí žádost o zaslání na dobírku.
 5. Prodávající je povinen zboží odeslat kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na přepravu zboží kupujícím. Zvolil-li kupující převzetí zboží v sídle či provozovně prodávajícího nebo zaplacení kupní ceny formou dobírky, je prodávající povinen připravit zboží k převzetí v sídle či provozovně prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí (potvrzení) objednávky.
 6. O odeslání zboží, resp. jeho možnosti vyzvednutí v sídle či provozovně prodávajícího prodávající vždy informuje kupujícího prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 7. Kupující je povinen si zboží převzít. Nepřevzetí zboží není odstoupením od smlouvy ve smyslu čl. 8 těchto obchodních podmínek a kupující není zproštěn svojí povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží.
 8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v nabídce (objednávce), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Je-li zboží kupujícímu doručováno prostřednictvím přepravce, zavazuje se kupující při převzetí zboží zkontrolovat stav balení zboží a v případě zjevného poškození obalu zboží je kupující oprávněn zboží vrátit přepravci. V tomto případě je kupující povinen odůvodnit vrácení zboží přepravci v dodacím listu.

Článek 8
 – Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že se smlouva uzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 2. Kupující – spotřebitel – je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce.
 3. K odstoupení od smlouvy je kupující – spotřebitel – oprávněn, nikoli však povinen, užít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na požadavek prodávajícímu skrze prostředků komunikace na dálku – emailem. Odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn učinit písemně i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
 4. Odstoupí-li kupující – spotřebitel – od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu.
 5. Odstoupí-li kupující – spotřebitel – od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, celou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, které prodávající od kupujícího na základě smlouvy přijal. Jestliže kupující – spotřebitel – zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel při vyplňování nabídky (objednávky) na internetových stránkách www.loop-store.com je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující – spotřebitel – od smlouvy, prodávající není povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu dříve, než kupující prodávajícímu předá nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, ať už ve formě hmotné movité věci nebo ve formě poskytnutí slevy či jiné výhody (dále také jako „dar“), je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná darovací smlouva, která se uzavírá s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

Článek 9
 – Odpovědnost za vady zboží

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost veškerého zboží, s výjimkou zboží uvedeného v čl. 9.3, v délce 24 měsíců (dále také jako „záruční doba“).
 2. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu a bylo-li zboží kupujícímu odevzdáno prostřednictvím přepravce, běží záruční doba od okamžiku dojití zboží do místa určení.
 3. Záruku za jakost kupující neposkytuje na zboží, které:
  1. prodávající nabízí zboží k prodeji jako použité spotřební zboží,
  2. je prodáváno za nižší kupní cenu, a to na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána.
 4. Kupující dále nemá právo ze záruky, v případě, že vada byla způsobena:
  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, prašností a jiným obdobným podmínkám, které jsou pro užívání zboží běžně obvyklé,
  3. opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží,
  4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a zanedbáním péče o zboží,
  5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  6. úpravou zboží ze strany zákazníka (nátěry, ohýbání atd.) na vadu vzniknuvší v důsledku této úpravy,
  7. přírodními živly nebo vyšší mocí.
 5. Kupující je u prodávajícího oprávněn v záruční době uplatnit následující záruční nároky:
  1. bezplatné odstranění vady:
   • lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace;
  2. výměna součásti:
   • pokud se vada týká pouze součásti zboží;
    1dodání nové věci bez vad (výměna věci):
   • pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené,
   • v případě odstranitelné vady pokud kupující nemůže zboží užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;
  3. odstoupení od smlouvy:
   • nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro vadu zboží řádně užívat,
   • v případě odstranitelné vady pokud kupující nemůže zboží užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad,
   • prodávající nezjedná nápravu (neodstraní vadu) v přiměřené době nebo by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže,
   • prodávající oznámí kupujícímu, že vadu zboží neodstraní;
  4. přiměřená sleva z kupní ceny:
   • nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro vadu zboží řádně užívat,
   • neuplatní-li kupující nárok na odstoupení od smlouvy, na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti nebo na bezplatné odstranění vady,
   • prodávající nemůže kupujícímu dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,
   • prodávající nezjedná nápravu (neodstraní vadu) v přiměřené době nebo by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže,
   • prodávající oznámí kupujícímu, že vadu zboží neodstraní.
 6. V případě, že kupující na vybrané zboží neposkytuje kupujícímu záruku za jakost, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 7. Nabízí-li prodávající zboží k prodeji jako použité spotřební zboží, platí, že kupující nemá právo ze záruky a dále, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí zboží. To neplatí v případech uvedených v čl. 9.3 a dále na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím nebo to vyplývá z povahy věci.
 8. Kupující je povinen vytknout vadu a současně zvolit záruční nebo reklamační nárok výlučně ve formě písemného právního jednání adresovaného do sídla prodávajícího tak, aby nejpozději uplynutím záruční doby bylo písemné vytknutí vady doručeno prodávajícímu. Provedenou volbu nároku není kupující oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit.
 9. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 10. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít.

Článek 10 – 
Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje ke zboží vlastnické právo, a kupující se tak stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením celé kupní ceny.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodifikovanými pravidly chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Odesláním nabídky (objednávky) na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Požadavek písemné formy právního jednání je vyžadován toliko u uplatnění vad zboží a reklamačního nároku kupujícího. Ostatní právní jednání je kupující i prodávající oprávněn činit i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušna Česká obchodní ispekce, se sídlem Štěpánksá 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: //http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.eiropa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícícm a kupujícícm z kupní smlouvy.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní isnpekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona š. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11 – 
Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů. Vinylové hodiny (zodpovědná osoba Jan Čížek) jsou zapsány u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00065740.
 2. Kupující spolu s odesláním nabídky (objednávky) souhlasí s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů: jméno, příjmení, adresa, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa (dále společně jen „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu, při odeslání nabídky (objednávky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, s výjimkou přepravce v nezbytně nutném rozsahu za účelem řádného doručení zboží kupujícímu.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je kupující oprávněn požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat.
 11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek 12 – 
Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se řídí platným a účinným právním řádem České republiky, a to i v případě, že je kupující osobou, která má sídlo či bydliště na území jiného státu. Právním řádem České republiky se řídí všechny ostatní právní vztahy vyplývající z uzavřené smlouvy.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z uzavřené smlouvy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné v elektronické formě na internetových stránkách prodávajícího www.loop-store.com a v tištěné podobě v sídle, příp. i každé provozovně prodávajícího.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2016.